Avsnittet nedenfor måtte kortes ned for å komme under Budstikkas krav om maks 3000 tegn i et debattinnlegg.

Helt fra første gang planer om Lakseberget-utfylling dukket opp, har kommunen – etter vårt inntrykk – med hensikt prøvd å holde beboerne i området utenfor, bl. a. ved å skjule tiltaket under nøytrale overskrifter:

- Kommunedelplan for E18-korridoren Lysaker-Slependen (juni 2014): Lakseberget omtales med begreper som "rekreasjonsarealer", "reetablering av strandsonen".

- Saken Masseforvaltning i Bærum (mai 2017): Plan om utfylling ved Lakseberget er gjemt i u nderpunkt 2.1.2.

- Kommunens informasjonsavis Bæringen (september 2018): Overskriften “Fjordbyen – Sandvikas nye sjøfront – er på tegnebrettet” er illustrert med et bilde av Lakseberget, artikkelen har ingen forbehold om at prosjektet forutsetter at en reguleringsplan blir vedtatt.

- Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2022 (september 2018): Under "Investeringer" omtales Laksebeget-utfylling som om den var vedtatt.

- Varsel om planoppstart for Lakseberget utfyllingsområde (oktober 2018): Varselet ble sendt til “berørte parter, myndigheter og velforeninger” – men ikke til beboerne langs Lakseberget.

- “Mulighetsstudier” for “Sandvika sjøfront” (november 2018): En rekke grupperinger og instanser ble bedt om innspill – beboerne langs Lakseberget var ikke blant dem.